Privacy verklaring Alwin Koops fotografie

 

Inleiding

Alwin Koops fotografie respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG, 25 mei 2018), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

 

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

 

Alwin Koops fotografie
Noorderhaven 27-21
9712 VG Groningen
E-mail contactformulier: https://www.alwinkoops.nl/contact/

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Factuurnummer
 • Foto’s die wij gemaakt hebben in opdracht van u

 

Verwerkingsgrond

Alwin Koops fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 

 • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Alwin Koops fotografie met betrokkene heeft gesloten
 • Alwin Koops fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
 • een gerechtvaardigd belang van Alwin Koops fotografie waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Alwin Koops fotografie aan betrokkene

 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal)
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Alwin Koops fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Alwin Koops fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alwin Koops fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Alwin Koops fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 

 • Wettelijke grondslag: Alwin Koops fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: 7 jaar
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 7 jaar
 • Telefonisch contact: 7 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 7 jaar
 • Foto’s (bewerkt) gemaakt in opdracht van u: 10 jaar

 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Alwin Koops fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Alwin Koops fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Alwin Koops fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gebruik van Google Analytics / analytische cookies

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, en verzamelt via analytische cookies gegevens over uw bezoek aan onze website. Wij gebruiken deze gegevens om onze website zo optimaal mogelijk te kunnen onderhouden en optimaliseren.


Onze Google Analytics instellingen voldoen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals verplicht vanaf 25 mei 2018:

 

 • Er is een bewerkersovereenkomst tussen Alwin Koops fotografie en Google over de analytics gegevens.
 • IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
 • Het Google Analytics account van Alwin Koops fotografie is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.
 • Gegevens worden niet met Google gedeeld voor advertentiedoeleinden.
 • De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Google Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

 

Alwin Koops fotografie voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Google Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Met deze browser add-on blokkeert u het Google Analytics script van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Beveiliging van de door Alwin Koops fotografie vastgelegde persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Alwin Koops fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Alwin Koops fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Alwin Koops fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Alwin Koops fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Alwin Koops fotografie via ons contactformulier: https://www.alwinkoops.nl/contact/

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Alwin Koops fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.